Information of the baby

Pictures of the baby

Location address

Temporary address

Đăng ký nhóm lớp

Characteristics of the baby

Parent / Guardian Information

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ tạm trú

Location address

Temporary address

Student pickup / pickup information

THE RIGHT TO RELEASE THE PICTURES OF CHILDREN (Parents please choose ‘Agree’ or ‘Disagree’) Quyền được sử dụng hình ảnh của bé (Phụ huynh vui lòng chọn ‘Đồng ý’ hoặc ‘Không đồng ý’

For KIDSPLANET KINDERGARTEN to use openly the photo image, video, tape recording, or interview activities of children at school for the educational purposes and advertising on the media of the school. (Cho Trường Mầm Non KIDSPLANET quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn những hoạt động của Bé tại trường cho mục đích Giáo dục, quảng cáo trên các phương tiện thông tin của trường.)

(*) Required Information