Ghép các tấm thẻ phù hợp với các món ăn

Các món ăn phù hợp với tấm thiệp nào?