Ông mặt trời vui vẻ của các bé

Mặt trời nho nhỏ trên trời cao của bé