Xem các vật nổi trên bề mặt như thế nào?

Học các hiện tượng khoa học đơn giản