Thông tin của bé

Ảnh của bé

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ tạm trú

Đăng ký nhóm lớp

Đặc điểm của bé

Thông tin phụ huynh/ Người giám hộ

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ tạm trú

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ tạm trú

Thông tin người đưa/ đón học sinh

THE RIGHT TO RELEASE THE PICTURES OF CHILDREN (Parents please choose ‘Agree’ or ‘Disagree’) Quyền được sử dụng hình ảnh của bé (Phụ huynh vui lòng chọn ‘Đồng ý’ hoặc ‘Không đồng ý’

For KIDSPLANET KINDERGARTEN to use openly the photo image, video, tape recording, or interview activities of children at school for the educational purposes and advertising on the media of the school. (Cho Trường Mầm Non KIDSPLANET quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn những hoạt động của Bé tại trường cho mục đích Giáo dục, quảng cáo trên các phương tiện thông tin của trường.)

(*) Thông tin bắt buộc